Pages

Thursday, March 31, 2011

Chinese-English Dictionary (Pinyin)

hanyu-Chinese [lang.]
guoyu-Mandarin
waiyu-foreign language
yihuir jian-see you later
yingyu-English
yudao-meet, encounter v
yuebing-moon cake
yueguaang-moonshine
yueliang-moon
yueqiu-moon
yujian-encounter
yun-ship
yundong-movement
yundongchang-sports field
yundonghui-tournament, match
yunfei-shipping expense
yunhuochuan-freighter
yunqi-luck
    hao yunqi-good luck
    peng yunqi-take a chance
    you yunqi-lucky
yuyan-language
zai adv.-again
zai prep.-in, at (in the process of)
zaihu-care about
    wo buzaihu-I don't care
zaijian-goodbye
zang-dirty
    zang yifu-laundry
zancheng-approve
zao-build, create
zAo-already